Hotline: 0968 699 112 - 0965 246 618

Tranh Gắn Đá Cao Cấp DIÊU TRÌ KIM MẪU (ĐỨC PHẬT MẪU) - Y127 - Kích thước: 50x50cm.

Tranh Gắn Đá Cao Cấp DIÊU TRÌ KIM MẪU (ĐỨC PHẬT MẪU) - Y127 - Kích thước: 50x50cm.

Mã sản phẩm : Y127

Giá bán : 455,000VNĐ

Giá khuyến mãi : 215,000 VNĐ

Hãng tranh : Tôn giáo-người

 

Theo Di-lạc chơn kinh, thì nơi tầng Trời Tạo-Hoá Huyền-Thiên có Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu dưới quyền Phật-Mẫu có các vị Phật : Quảng-Sanh, Dưỡng-dục, Chưỡng Hậu, Thủ-luân cùng Cửu vị Nữ Phật (có tên từ Nhứt nương đến Cửu Nương) và hằng-hà-sa-số chư Phật tùng Lịnh NGƯỜI thường du tà thế-giới dưỡng-dục quần-sanh quy-nguyên Phật vị.

Buổi ban sơ khai Đạo Cao-Đài, Phật-Mẫu và Cửu vị Tiên-nương (nay là Cửu vị nữ Phật), đã dùng thi văn qua cơ-bút để dìu-dắt các Vị tiền-bối, nhờ đó mà các Ngài hiểu lẽ huyền-vi, nhận lãnh sứ-mạng truyền-giáo sáng-lập ra Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ còn gọi là Cao-Đài giáo hiện nay.

Còn nói về Phật-Mẫu, Đức Hộ-Pháp đã cho biết quyền-năng của NGƯỜI như sau :

"... Nếu có Đức Chí-Tôn mà không có Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu thì trong vũ-trụ không có chi về mặt hữu vi..."

" Cả cơ-quan tạo đoan hữu tướng thảy đều do Phật-Mẫu tạo thành. Khi ta đến cõi Trần mang mảnh hình hài, cái chơn-linh khi đến, khi về cũng do tay Phật-Mẫu sản-xuất, Phật-Mẫu là mẹ linh-hồn, nếu chúng ta biết ơn nặng ấy, thì càng cảm mến cái công-đức hoá-dục sản-xuất của Ngài vô cùng.

" Bây giờ nói về tại sao có Phật-Mẫu :
... Đức Chí-Tôn là nguồn cội cả bí pháp... trong bí pháp buổi ban sơ phân tách ra âm dương, phần âm là Phật-Mẫu sản-xuất cả cơ hữu vi của vũ-trụ. Bởi thế quyền-năng của Phật-Mẫu là mẹ khí-thể của ta.
 (Thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-ân-từ ngày mồng một tháng 02 Đinh-Hợi/1947).

Theo Thánh giáo Đức Chí-tôn nói rằng :

"... Khí Hư-vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái-cực, Thầy phân Thái-cực ra Lưỡng-nghi, Lưỡng nghi phân ra Tứ-tượng, Tứ-tượng biến Bát quái, Bát-quái biến hoá vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. (TNHT/Q2/62).
Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là : vật chất thảo mộc, côn trùng gọi là chúng sanh..." (Trích TNHT/Q2/ trang 62).

Trong kinh Xưng-tụng Công-đức Phật-Mẫu nói rằng :

" Lưỡng nghi phân khí Hư-vô
Diêu-trì Kim-Mẫu nung lò hoá sanh,
Aâm dương biến tạo chơn-thần,
Lo cho nhơn vật về phần hữu vi.

Thánh giáo của Phật- mẫâu cũng dạy rằng:

"Từ Hổn-độn Chí-Tôn hạ chỉ,
Cho Thiếp quyền quản Khí Hư-vô.
Lấy Aâm-quang tạo phách tăng đồ,
Muôn vật cả lo cho sanh-hoá. 

(Đàn cơ tại Thảo-Xá Hiền-Cung đêm 15 tháng 11Aát-mùi (23-12-1931) Phò-loan Hộ-Pháp & Bảo-văn Pháp quân)

Theo các trích dẫn trên đây thì Đức Chí-Tôn và Phật-Mẫu có từ trong Hư Vô Chi Khí, Đức Chí-Tôn lại giao cho Phật-Mẫu quyền cai-quản khí Hư-Vô, tức hai Ngài là Đấng Tự-hửu và hằng hửu, có trước Trời Đất. Khi Khí Nguơn Linh của Chí-Tôn hoà-hợp Nguơn Aâm của Phật-Mẫu, mới có ngôi Thái-Cực, là cơ hửu hình. Khi Đức Chí-Tôn phân Thái-cực thành ra Lưỡng nghi (Aâm Dương), lúc có Aâm dương rồi tức là đã có Trời Đất, khi đó Đức Chí-Tôn mới phân tánh giáng sanh ra vạn vật, tức là Chí-tôn tạo-hoá phần linh-hồn là phần vô-vi, đồng thời Phật-Mẫu cũng kiến-tạo phần khí-chất hình-hài là phần hữu hình. Như vậy Phật-Mẫu cũng từ Hư-vô chi khí mà ra, Ngài cũng là Đấng tự-hữu và hằng-hữu,

Đức Hộ-Pháp đã nói về sự tương-quan giữa Chí-Tôn và Phật-Mẫu cùng vũ-trụ van-linh như sau : 

" Nếu khối Nguơn-linh của Đức Chí-Tôn không hoà hợp với Nguơn-Aâm của Phật-Mẫu thì Thái-Cực chưa ra tướng, hể Thái-Cực chưa ra tướng là Càn-Khôn Vũ-Trụ nầy không có chi hết" (Thuyết Đạo của ĐứcHộ-Pháp tại Đền Thánh ngày 14 tháng 9 Mậu-Tý /1948)

Đức Hộ Pháp còn cho biết thêm rằng:

"Phật-Mẫu chủ âm-quang, Chí-tôn chủ Dương-quang, âm dương tương hiệp mới có năng-lực sanh-hoá ra càn-khôn thế-giới.(Theo thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp giải nghĩa Phật-Mẫu chơn kinh).

Nói về Ââm quang thì Bát-nương Diêu-Trì-cung giáng cơ giải thích như sau :

"Aâm-quang là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí-tôn chưa tạo-hoá, lằn âm-khí ấy là Diêu-Trì-cung, chứa để tinh-vi vạn-vật, tỷ như cái âm-quang của phụ-nữ có trứng cho loài người. Khi Chí-Tôn đem dương-quang ấm-áp làm cho sinh-hoá, thì khoảng âm-quang phải thối-trầm làm tinh- đẩu, là cơ-quan sinh hoá vạn-linh. Song lằn âm-quang ấy có giới-hạn, nghĩa là nơi nào ánh dương- quang của Chí-Tôn chưa chiếu giám thì phải còn tối tăm mờ-mịt, chẳng sanh hoá..." (Trích TNHT/QII/trang 85)

Theo giải-thích trên đây thì khi còn hỗn-độn sơ-khai chưa phân ra Trời Đất, nhưng trong đó đã sẵn có phần âm rồi, phần âm này chứa các yếu-tố phôi-thai của vạn-vật. Tỷ như một nụ hoa non trong đó đã sẵn có nhị đực, nhưng cũng có cả phần nhị cái, là nơi chứa chất-liệu để kết thành quả hạt sau này, đến khi hoa nở phân ra nhị đực và nhị cái riêng biệt là lúc âm dương đã phân chia, sau đó qua hiện-tượng thụ phấn kết-hợp giữa nhị đực và nhị cái, là lúc âm dương giao phối mà kết thành quả hạt. Cũng như khi Thái-cực đã phân ra âm dương, dương động thì khuếch tán, âm tịnh thì ngưng kết, tức là khí kết thành chất, rồi qua hiện-tượng âm dương tác-động mà khí chất kết tụ thành ra các tinh-cầu, khi ánh dương-quang rọi vào thì các tinh-cầu là nơi sinh ra vạn-vật.

Đó là quyền-năng của Phật-Mẫu theo Cao-Đài giáo. Còn các tôn-giáo đã nói về Phật-Mẫu như sau :

Theo Thông Thiên học dã nói về Đức Mẹ Thế-gian như sau:

" Đức Mẹ Thế-Gian là một trạng thái Ngôi hai của Thượng-Đế, Ngài là chúa-tể của các vị Thiên-Thần. Tinh-thần Ngài đã ngự-trị trong thâm-tâm con cái của Ngài là nhân-loại, trong mỗi đẳng-cấp của cõi Trời và cõi Phàm đều có Ngài hiện-diện. Quyền-năng của Ngài rất bao-la, trí phàm không thể hiểu nỗi. Chẳng những Ngài là hiện thân của tình thương đậm-đà và kỳ-diệu nhất, mà cũng là Đấng cực kỳ uy-nghiệm và quyền-lực vô song Ngài luôn luôn đầy ân-huệ, chứa-chan niềm từ-bi bác-ái, sẵn-sàng đáp lại sự kêu vang cầu-cứu của nhân-loại. Dù quyền-năng của Đức Mẹ Thế-Gian là cứu giúp tất cả sinh-linh, nhưng Ngài chú-tâm đặc-biệt đến thiếu-nhi và phụ-nữ, nhất là lúc sinh-sản, vì hai hạng này thường yếu-đuối cần phải thương-yêu bảo-bọc nhiều hơn. Ngài luôn luôn ôm-ấp và ban cho họ sự chở-che, sự nương-nhờ khi cần kíp, để xua đuổi sự nguy-nan thống khổ ở quanh mình họ. (Theo Tạp-chí Tìm-hiểu Thông-thiên-học số II, 12 Xuân Aát-mùi 1955).

Theo Thiên-Chúa Giáo tôn-vinh Ngài là Đức Mẹ hằng cứu giúp, là Nữ-vương Hoà-Bình.

Tóm tại bổn-nguyên và quyền-năng của Phật-Mẫu theo Đức Hộ-Pháp dẫn giải như sau : 

" Từng Trời Tạo-hoá-Thiên có vị cầm quyền năng tạo-đoan gọi là Thiên-hậu. Nắm cả Kim-bàn, tức là nắm đẳng-cấp Thiêng-liêng, điều-khiển các chơn-linh gọi là Phật-Mẫu Diêu-Trì.

" Thời kỳ này NGƯỜI đã xuất nguyên-linh đến dạy dỗ chúng ta...

" Khi mở Đạo Cao-đài Chí-Tôn định cho Phật-Mẫu đến giáo đạo cho chúng ta, bảo-trọng nuôi-nấng dạy-dỗ chúng ta thì không ơn-đức nào bằng, vì không ai biết thương con, muốn con nên người, bảo trọng binh-vực con hơn mẹ... (Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp tại Báo-ân từ ngày 15 tháng 8 Đinh Hợi).

Như vậy quyền-năng của Phật-Mẫu rất bao la, trí phàm không thể hiểu nổi, bổn-nguyên của Ngài lại quá ư linh-diệu, ngôn-ngữ hữu hạn của thế-gian không có thể nào giải rõ. Nên trong sưu-tập này chỉ có thể nêu trong muôn một những quyền-năng quá ư kỳ-diệu của Ngài mà thôi, nhưng chỉ có một điều quả-quyết rằng chúng ta đang có một Bà Mẹ Thiêng-Liêng quyền lực vô-song, chứa-chan niềm từ-bi bác-ái luôn ban ân-sủng cho mọi người, chúng ta chỉ cần một tín-ngưỡng mạnh-mẽ, một thân tâm thanh-tịnh trong-sáng thì sẽ đón nhận được ân-huệ và lắng nghe được huyền-âm vi-diệu của NGƯỜI hướng-dẫn dìu-dắt chúng ta trong mọi sinh-hoạt hàng ngày.

Địa điểm bán : Toàn quốc

Đặt mua

      

 

 

Hướng dẫn các bước để hoàn thiện bức Tranh Gắn Đá:

Cũng giống như Tranh thêu chữ thập, Tranh Gắn Đá cũng bao gồm: Vải đã in sẵn 100%, túi đựng hạt đá được đánh số tương ứng với các kí hiệu trên bức tranh và các dụng nhiều công cụ hỗ trợ khác (như sáp dính, nhíp gắp đá (hay bút chấm cho đá hạt tròn) khay đựng đá…). chart hướng dẫn cũng chia thành những ô vuông nhỏ có kí hiệu tương ứng với một màu đá in rõ nét ở góc bức tranh.

 

CÁC BƯỚC HOÀN THIỆN 1 TẤM TRANH GẮN ĐÁ:

 

 Bước 1: Trên vải đã in sẵn được phủ bởi 1 lớp nilon (giấy bóng kính). Tùy theo kích thước của tranh Bạn có thể bóc bỏ cả miếng nilon phủ bề mặt hoăc bóc từng vùng. Đối với những tấm tranh kích thước thì nên làm tới đâu bóc tới đó để tránh bụi hoặc có vật gì đó vô tình rơi vào sẽ làm giảm độ dính của keo.

Bước 2: Góc bức tranh là bảng hướng dẫn. Với 1 kí hiệu trên tranh sẽ có 1 mã đá (số tự nhiên) tương ứng (ví dụ: chữ A tương ứng với mã 310).  Bạn chọn túi đá có số 310 đổ đá ra khay. Trên khay đựng đó có những gờ nhỏ…sẽ giúp hạt đá lật về mặt phải khi Bạn lắc nhẹ. Sau đó dùng kìm (đối với hạt vuông) hoặc bút (đối với hạt tròn) chấm từng viên đá gắn vào các trên tấm vải nền theo ký tự được đánh dấu rõ ràng. Cứ tiếp tục các bước làm như vậy tới khi các viên đá được gắn vào kín tấm chart theo đúng thứ tự mã được in sẵn. 

 Bước 3: Sau khi đã hoàn thiện tất cả các bước trên Bạn dùng chai thủy tinh có độ phẳng lăn qua sẽ giúp tất cả những hạt bị gối lên nhau chưa bám vào bề mặt keo sẽ được ấn xuống.

Lưu ý: Để tránh nhăn nhó bề mặt tranh và không làm xô đá đã gắn, khi đang làm dở Bạn muốn dừng lại hãy cuốn tròn bức tranh chứ không gấp lại.

Chỉ với các bước đơn giản bạn đã hoàn thành một kiệt tác tuyệt vời từ chính đôi bàn tay của mình! Chúc Bạn thành công!

Sản phẩm cùng chuyên mục

Tranh gắn đá tròn cao cấp QUAN ÂM TỌA ĐÀI SEN - 85169 KT: (55*81)cm

Tranh gắn đá tròn cao cấp QUAN ÂM TỌA ĐÀI SEN - 85169 KT: (55*81)cm

Giá bán: 358,000 VNĐ

895,000 VNĐ

Đặt Mua

Tranh gắn đá cao cấp Phật Bà Quan Âm DZ292 - KT:(57x75)cm

Tranh gắn đá cao cấp Phật Bà Quan Âm DZ292 - KT:(57x75)cm

Giá bán: 285,000 VNĐ

722,000 VNĐ

Đặt Mua

Tranh gắn đá hạt tròn đục cao cấp Phật Di Lặc HD5177 (170*84)cm

Tranh gắn đá hạt tròn đục cao cấp Phật Di Lặc HD5177 (170*84)cm

Giá bán: 738,000 VNĐ

1,523,000 VNĐ

Đặt Mua

Tranh Gắn Đá Cao Cấp AL77216 - TAM THẾ PHẬT KT:(103x82cm)

Tranh Gắn Đá Cao Cấp AL77216 - TAM THẾ PHẬT KT:(103x82cm)

Giá bán: 430,000 VNĐ

977,000 VNĐ

Đặt Mua

TRANH GẮN ĐÁ HÀN QUỐC PHẬT DI LẠC H639. Kích Thước: 155x75cm

TRANH GẮN ĐÁ HÀN QUỐC PHẬT DI LẠC H639. Kích Thước: 155x75cm

Giá bán: 545,000 VNĐ

1,576,000 VNĐ

Đặt Mua

Tranh gắn đá hạt tròn mờ Thập Nhị Cô Tiên 1442 : 183x76cm

Tranh gắn đá hạt tròn mờ Thập Nhị Cô Tiên 1442 : 183x76cm

Giá bán: 985,000 VNĐ

1,928,000 VNĐ

Đặt Mua

Bản đồ đến cửa hàng

Chia sẻ facebook